STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
w Technikum Ekonomicznym nr 8 w Warszawie     
(Załącznik do Zarządzenia nr 3/2024 Dyrektora TE8 z dnia 15.02.2024)

Celem niniejszych procedur jest usystematyzowanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa nieletnich w środowisku szkolnym, zwiększenie świadomości personelu szkoły w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem dzieci. Powinny one również spowodować uwrażliwienie personelu szkoły na wszelkie symptomy mogące świadczyć o krzywdzeniu dzieci.

Dokument sporządzono na podstawie USTAWY z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. 2023 poz.1606) oraz niektórych innych ustaw, Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r (Dz.U. 1964 Nr 43 poz.296)

W dokumencie określone są:

1.  Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;

2.  Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

3.  Zasady przeglądu i aktualizacji standardów;

4.  Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób 
     dokumentowania tej czynności;

5.  Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

6.  Osoby odpowiedzialne  za przyjmowanie  zgłoszeń  o  zdarzeniach  zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;

7.  Sposób dokumentowania i zasady przechowywania  ujawnionych   lub   zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego;

8.  Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia. 

Czytaj więcej >>>  w pliku pdf >>>