Założenia ogólne

 1. Nadrzędną zasadą w pracy zdalnej jest dostępność wszystkich uczniów szkoły do edukacji.
 2. W pracy zdalnej nauczyciele korzystają z powszechnie dostępnych i obsługiwanych przez siebie komunikatorów: Synergia Librus, platforma ClassRoom, Google Drive, One Drive, Facebook, służbowe skrzynki mailowe oraz inne używane wcześniej aplikacje…
 3. Głównym kanałem komunikacji jest e-dziennik Synergia Librus.
 4. Co najmniej połowa tygodniowego wymiaru lekcji z danego przedmiotu odbywa się online – zajęcia online widoczne są dla uczniów i rodziców w terminarzu.
 5. W związku z tym, że uczeń nie powinien mieć więcej niż 6 lekcji dziennie przed monitorem, ustalono przedmioty, które odbywają sie na zasadzie przesyłania poleceń do lekcji i zadawania zadań do wykonania. Należą do nich WF, EDB, religia.

Obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek posiadać aktywne konto ucznia w Librusie i logować się do systemu ze swojego konta. W razie zgubienia hasła uczeń ma obowiązek jak najszybszego odzyskania hasła lub uzyskanie nowego dostępu za pośrednictwem wychowawcy.
 2. Uczeń powinien logować się do Synergia Librus za pomocą strony Librus Synergia, a nie aplikacji mobilnej (logując się z aplikacji mobilnej często nie ma możliwości pobrania plików)
 3. Uczeń ma obowiązek logować się do Synergii Librus w godzinach swoich lekcji.
 4. Uczniowie mogą korzystać też z innych narzędzi używanych w pracy zdalnej – zgodnie
  z potrzebami zrealizowania danej lekcji, czy wykonania określonego zadania.

Obowiązki Rodzica

 1. Rodzice powinni wspierać swoje dzieci w nauce zdalnej.
 2. Rodzic ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę o niedyspozycji swojego dziecka, żeby usprawiedliwić nieobecność  i wytłumaczyć brak logowania się dziecka do Synergii Librus oraz na zajęcia online.

Obowiązki nauczyciela

 1. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek świadczenia pracy zgodnie z przydziałem obowiązków i zgodnie z ustalonym planem lekcji.
 2. Nauczyciele muszą regularnie korzystać z poczty służbowej oraz poczty Librusa –podstawowego narzędzia wzajemnej komunikacji i  źródła informacji  o pracy szkoły.
 3. Każdy dzień pracy zdalnej musi być udokumentowany wpisami tematów lekcji. Brak wpisów oznacza nieobecność nauczyciela w pracy.
 4. Każda realizacja tematu może mieć inną formę, dlatego należy systematycznie planować lekcje za pomocą planera przynajmniej dzień wcześniej. Każda zaplanowana lekcja musi być udostępniona uczniom i rodzicom.
 5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek zapoznać uczniów ze szczegółowymi zasadami pracy zdalnej na konkretnym przedmiocie.
 6. Przy korzystaniu z różnych sposobów kontaktu pomiędzy uczniami a nauczycielami należy mieć w szczególności na uwadze fakt dostępności dla wszystkich, tak by nikogo z danej formy współpracy nie wykluczyć.
 7. Nauczyciel „wpuszcza” uczniów na lekcje online i na tej podstawia zaznacza im obecność.
 8. Nauczyciel usuwa z lekcji osoby, w stosunku do których ma uzasadnione podejrzenie, że to może nie być uczeń naszej szkoły, zaznacza tej osobie nieobecność i zgłasza ten fakt do wychowawcy ucznia oraz do dyrektora szkoły.

Obowiązki Dyrektora

 1. Kierowanie i koordynowanie pracą zdalną szkoły.
 2. Monitorowanie pracy zdalnej nauczycieli (w tym pedagogów i bibliotekarza).
 3. Monitorowanie polega na codziennej kontroli zaplanowanych lekcji w planerze i spotkań online w terminarzu, zapisów tematów  oraz  zadań domowych.
 4. Monitorowanie obejmuje również bieżące ocenianie uczniów podczas nauki zdalnej - jego  systematyczność i rytmiczność.
 5. Informowanie rodziców o bieżącej pracy szkoły.
 6. Przekazywanie nauczycielom bieżących informacji i ważnych komunikatów  Kuratorium Oświaty, Organu Prowadzącego oraz innych instytucji.

Kontrola obecności uczniów na zajęciach:

 1. Uczniowie logują się na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem lekcji i zapisami w terminarzu.
 2. Uczniowie logują się na zajęcia online pod swoim imieniem i nazwiskiem – inne osoby nie będą wpuszczane na lekcje.
 3. Na zajęciach on-line nie obowiązuje włączona kamera (niemniej jednak na prośbę nauczyciela, uczeń powinien kamerę włączyć - choćby na chwilę w celu potwierdzenia tożsamości)
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia tzw. „bez monitora” ustalają sposób kontrolowania obecności uczniów i informują uczniów o tym przed rozpoczęciem nauki zdalnej.
 5. W przypadku braku aktywności ucznia nawiązuje się kontakt z pełnoletnim uczniem lub
  z rodzicami niepełnoletniego ucznia w celu wyjaśnienia absencji.
 6. Wszystkie nieobecności uczniów w pracy zdalnej wymagają usprawiedliwienia (przez Librus – w terminie ustalonym w Statucie Szkoły).

Odpowiedzialność uczniów i nauczycieli:

 1. W lekcji online biorą udział wyłącznie uczniowie danego oddziału. Wyjątek stanowi dyrektor lub wicedyrektor szkoły obserwujący zajęcia (lub osoby zaproszone przez nauczyciela na zajęcia otwarte)
 2. Nikomu (ani uczniom ani nauczycielom) nie wolno przekazywać linków do lekcji osobom trzecim.
 3. Każdy incydent polegający na wejściu na lekcję online osoby trzeciej będzie zgłaszany na Policję.
 4. Wobec każdej osoby, która przekaże link do zajęć będą wyciągnięte konsekwencje – zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

 

                                                                              Powyższe zasady obowiązują od dnia 19.02.2021r.